Bestyrelse

Ungdomsskolen har en politisk valgt bestyrelse, som du kan læse mere om her.

Ungdomsskolen er en rammestyret institution i Københavns Kommune med en politisk valgt bestyrelse.  Borgerrepræsentationen beslutter rammen for Ungdomskolens virksomhed ved at vedtage virksomhedsplan og årlige budgetter.   Det er ungdomsskolens bestyrelse, der udarbejder ungdomsskolens budget og fastlægger de overordnede retningslinjer og principper for skolens virksomhed.   

Ungdomsskolen er administrativt forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen under området Skole og Ungdom.

Læs mere om Ungdomsskolens bestyrelse

Vis alle

Bestyrelsens medlemmer

Ungdomsskolens bestyrelse består af ni medlemmer.

Tre er valgt af og blandt Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer, og de resterende medlemmer repræsenterer interesseorganisationer, medarbejdere og elever. 

Valgt af Borgerrepræsentationen

 • Sofie Seidenfaden (A)
 • Katrine Hassenkam Zoref (Ø)
 • Mathilde Kastbjerg (C)

Valgt af FH Hovedstaden 

 • Bo Kjærulf (EFK) 

Valgt af Skole og Forældre 

 • Linda Hilskov  

Valgt af Ungdomsskolens medarbejdere

 • Jeppe Jensen 
 • Marie Louise Tjæreborg Clausen 

Repræsentanter fra Ungdomsskolens elever (Ungdomsskolen i Hindegade)

 • David Rafael López Brunet
 • Francisca Millan Bueno 
 • Valerii Volzhentsev 

Tilforordnet fra Ungeråd KBH 

 • Marie Elisabeth Greve 
 • Sofus Pilehave 

Tilforordnet fra BUF/FAC 

 • Christina Haahr Bach 

Tilforordnet Folkeoplysningsudvalget 

 • Nicklas Hakmann Petersen 

Varetagelse af sekretærfunktionen 

 • Lars Elmkjær 
 • Frank Størup 

Bestyrelsens vedtægter

I henhold til § 7 i Lov om ungdomsskoler (lov nr. 411 af 13. juni 1990 med seneste ændring af 14.juni 1995) og Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser (Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990) har Borgerrepræsentationen på sit møde den 5. februar 1998 fastsat følgende vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole:

§ 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Efter ungdomsskoleloven oprettes ved ungdomsskolen en bestyrelse, der består af 7 medlemmer eller flere. Borgerrepræsentationen fastsætter medlemstallet og den nærmere sammensætning. Der er ikke lovkrav om politisk repræsentation i ungdomsskolens bestyrelse. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. september 2013 besluttet at anbefale over for Borgerrepræsentationen, at der ikke ændres i den hidtidige repræsentation.

Stk. 2. Ved Københavns kommunes Ungdomsskole oprettes en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:

 1. 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer
 2. 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbej-det, herunder arbejdsmarkedets parter
 3. 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen
 4. 2 repræsentanter for eleverne

Som hidtil kan en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune samt en repræsentant fra Børne- og Ungdomsforvaltningen tilforordnes bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tillade at andre deltager i møderne, fx medlemmer af lokalråd, repræsentanter for 10. klasser og Ungdommens Uddannelsesvejledning, uden stemmeret, når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt.

Stk. 4. Ungdomsskolechefen varetager sekretariatsfunktionen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 2. Afholdelse af valg
Stk. 1. Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer. jf. § 1, stk. 2, nr. 1 snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 2. Ungdomsskolechefen udpeger efter indstilling repræsentanterne for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, jf. § 1, stk. 2, nr. 2. Udpegningen foretages snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 3. Ungdomsskolechefen forestår valget af repræsentanterne for medarbejderne, jf. § 1, stk. 2, nr. 3

Stk. 4. Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet / elevforsamlingen ved skoleårets begyndelse for et skoleår ad gangen.

§ 3. Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget fastsætter, herunder planen for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Stk. 2. Inden for de fastsatte rammer for ungdomsskolevirksomheden har ungdomsskolens bestyrelse kompetence til at fastlægge de overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønte skolens budget.

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Borgerrepræsentationen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskolechefen.

Stk. 4. Bestyrelsen har kompetencen til at ansætte og afskedige ledere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen har uddelegeret denne kompetence til ungdomsskolens ledelse.

Stk. 5. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og ungdomsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Borgerrepræsentationen og Børne- og ungdomsudvalget forelægger den.

§ 4. Arbejdsgang
Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke overvære behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.

Stk. 3. Der holdes møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes møde mindst 4 gange om året.

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesvedtægterne træder i kraft 1. august 2015

Dagsordner fra bestyrelsesmøder

Her på hjemmesiden kan du finde dagsordner fra de seneste 12 måneders bestyrelsesmøder. Ønsker du det fulde materiale tilsendt eller at få adgang til dagsordner og materiale fra tidligere års bestyrelsesmøder, kan du skrive til ungdomsskolen@kk.dk. 

Dagsorden fra bestyrelsesmøde juni 2024

Dagsorden fra bestyrelsesmøde marts 2024

Dagsorden fra bestyrelsesmøde december 2023

Dagsorden fra bestyrelsesmøde oktober 2023