Log ind

Bestyrelsesmøde 7. marts 2022

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 7. marts 2022 kl. 16.00-18.30

Mødet afholdes i elevkantinen, stueetagen, Fredericiagade 39, 1310 København K

0. Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig og fortæller kort om, hvad man er optaget af og hvilke ønsker, man har til arbejdet i bestyrelsen
1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
2. Konstituering, valg af formand og næstformand (beslutning)
3. Valg af en repræsentant fra Ungdomsskolen til Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune (FOU)(beslutning)
4. Forslag til bestyrelsens mødeplan 2022 og årshjul (beslutning)
5. Tema: Introduktion til Ungdomsskolens almenundervisning (orientering)
6. Eleverne har ordet (orientering)
7. Tema: Introduktion til 10. klasse (orientering)
8. Bestyrelsens kompetence og opgaver samt forslag til bestyrelsens forretningsorden (drøftelse og beslutning)
9. Tema: Introduktion til Ungdomsskolens heltidsundervisning (orientering)
10. Forslag til effektiviseringer/besparelser i 2023 og frem (orientering)
11. Orientering om Ungdomsskolens regnskabsafslutning 2021 og forslag til fordeling af Ungdomsskolens budgetramme 2022 (orientering og beslutning)
12. Meddelelser og orientering
13. Evt.