Log ind

Bestyrelsesmøde 17. december 2020

Mødet afholdes via Microsoft Teams.

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
2. Tematisk punkt: Ungdomsskolen og samarbejder med folkesko-lerne v/ afdelingsleder Dennis Shik Christensen og underviser Johanne Ridley-Remming
3. Eleverne har ordet (orientering)
4. Status for arbejdet med de strategiske målsætninger (oriente-ring)
5. Muligheder for effektivisering ved omlægning af trykt informati-on om tilbuddene i fritidsundervisningen til digitaliseret infor-mation (beslutning)
6. Evaluering af bestyrelsesåret, forslag til bestyrelsens mødeplan 2021 og årshjul (beslutning)
7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2020 og godkendelse af principper for budgetfordeling 2021 (oriente-ring og beslutning)
8. Status for eleverne tre måneder efter afsluttet forløb i 10. klasse og heltidsundervisningen (orientering)
9. Erfaringer med fjernundervisning under nedlukningen i foråret 2020 (orientering)
10. Meddelelser og orientering (orientering)
11. Eventuelt

Det samlede materiale fra bestyrelsesmødet kan rekvireres via ungdomsskolen@kk.dk