Log ind

Bestyrelsens vedtægter

Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole

I henhold til § 7 i Lov om ungdomsskoler (lov nr. 411 af 13. juni 1990 med seneste ændring af 14.juni 1995) og Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser (Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990) har Borgerrepræsentationen på sit møde den 5. februar 1998 fastsat følgende vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole:

§ 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Efter ungdomsskoleloven oprettes ved ungdomsskolen en bestyrelse, der består af 7 medlemmer eller flere. Borgerrepræsentationen fastsætter medlemstal-let og den nærmere sammensætning. Der er ikke lovkrav om politisk repræsentati-on i ungdomsskolens bestyrelse. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. september 2013 besluttet at anbefale over for Borgerrepræsentationen, at der ikke ændres i den hidtidige repræsentation.

Stk. 2. Ved Københavns kommunes Ungdomsskole oprettes en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:

  1. 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer

  2. 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbej-det, herunder arbejdsmarkedets parter
  3. 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen
  4. 2 repræsentanter for eleverne

Som hidtil kan en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune samt en repræsentant fra Børne- og Ungdomsforvaltningen tilforordnes bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tillade at andre deltager i møderne, fx medlemmer af lokal-råd, repræsentanter for 10. klasser og Ungdommens Uddannelsesvejledning, uden stemmeret, når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt.

Stk. 4. Ungdomsskolechefen varetager sekretariatsfunktionen og deltager i bestyrel-sens møder uden stemmeret.

§ 2. Afholdelse af valg
Stk. 1. Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer. jf. § 1, stk. 2, nr. 1 snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 2. Ungdomsskolechefen udpeger efter indstilling repræsentanterne for organi-sationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, jf. § 1, stk. 2, nr. 2. Ud-pegningen foretages snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 3. Ungdomsskolechefen forestår valget af repræsentanterne for medarbejder-ne, jf. § 1, stk. 2, nr. 3

Stk. 4. Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet / elevforsamlingen ved skoleårets begyndelse for et skoleår ad gangen.

§ 3. Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og ram-mer, som Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget fastsætter, her-under planen for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Stk. 2. Inden for de fastsatte rammer for ungdomsskolevirksomheden har ung-domsskolens bestyrelse kompetence til at fastlægge de overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønte skolens budget.

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Borgerrepræsentationen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskolechefen.

Stk. 4. Bestyrelsen har kompetencen til at ansætte og afskedige ledere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen har uddelegeret denne kompetence til ungdomsskolens ledelse.

Stk. 5. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og ungdomsud-valget om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Borgerrepræsentationen og Børne- og ungdoms-udvalget forelægger den.

§ 4. Arbejdsgang
Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke over-være behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.

Stk. 3. Der holdes møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det for-nødent. Der afholdes møde mindst 4 gange om året.

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er forman-dens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesvedtægterne træder i kraft 1. august 2015.