Log ind

Bestyrelsens vedtægter

Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole

I henhold til § 7 i Lov om ungdomsskoler (lov nr. 411 af 13. juni 1990 med seneste ændring af 14.juni 1995) og Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser (Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990) har Borgerrepræsentationen på sit møde den 5. februar 1998 fastsat følgende vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole:

§ 1 Bestyrelsens sammensætning
Ved Københavns kommunes Ungdomsskole oprettes en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:

3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer
2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen
2 repræsentanter for eleverne

Stk. 2. For hvert af bestyrelsens medlemmer vælges en stedfortræder.

Stk. 3 Endvidere kan der deltage en repræsentant for folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune samt en repræsentant fra Skoledirektoratet. Disse repræsentanter har ingen stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade at andre deltager i møderne uden stemmeret når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt. Dette kan f. eks. være repræsentanter for bydelene.

Stk. 5. Ungdomsskolelederen varetager sekretariatsfunktionen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 2 Afholdelse af valg

Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 2. Uddannelses- og Ungdomsudvalget udpeger repræsentanterne for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, jf. § 1, stk. 1, nr. 2. Udpegningen foretages snarest muligt efter hvert kommunalvalg, første gang dog snarest muligt efter 1. januar 1998. Udpegningen foretages på grundlag af en indstilling fra ungdomsskolelederen.

Stk. 3. Ungdomsskolelederen forestår valget af repræsentanterne for medarbejderne, jf. § 1, stk. 1, nr. 3. Der afholdes valg snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 4. Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet / elevforsamlingen ved skoleårets begyndelse for et skoleår ad gangen.

§ 3 Bestyrelsens opgaver

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter, herunder planen for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder inden for den af Borgerrepræsentationen fastsatte beløbsramme ungdomsskolens budget.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter, jf. stk. 1.

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Borgerrepræsentationen / Økonomiudvalget om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskolelederen, centerchefer og souschefer, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Stk. 5. Bestyrelsen kan overlade en del af sin beføjelse til at fastsætte ungdomsskolens budget til de enkelte ungdomsskolecentre (undervisningsområder) i ungdomsskolen. Bestyrelsen godkender hvordan og til hvem beføjelsen kan overdrages.

Stk. 6. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Uddannelses- og ungdomsudvalget om alle spørgsmål der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Borgerrepræsentationen og Ungdoms- og uddannelsesudvalget forelægger den.

§ 4 Arbejdsgang

Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt medlemmerne valgt af og blandt Borgerrepræsentationen.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke overvære behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.

Stk. 3. Der holdes møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes møde mindst 4 gange om året.

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 5 Ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 1998.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.